Regulaminy

RODO – Szkoła Doktorska Wdrożeniowa

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Na Politechnice Gdańskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować e-mailem na adres: iod@pg.edu.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw.

Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu wstępnej rekrutacji do Szkoły Doktoratów Wdrożeniowych Politechniki Gdańskiej. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, jakie spoczywają na Politechnice Gdańskiej w związku z realizacją zadań określonych m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wewnętrznych aktów wykonawczych obowiązujących na Politechnice Gdańskiej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi).

W celu prawidłowej realizacji usług oferowanych w portalu zanonimizowane dane mogą być udostępniane również do systemu Google Analytics.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, od momentu zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (sądy, policja itp.) oraz nasi kontrahenci, którzy w związku z realizacją dla nas usług będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartych wcześniej z nami umów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem), a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.