Dokumenty

Regulaminy i szablony dokumentów

AKTY PRAWNE:

1. Regulamin Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w r. ak. 2021/2022

2. Regulamin Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w r. ak. 2020/2021 wraz z późn zm.

3. Program kształcenia od r.a. 2020/2021

4. Program kształcenia od r.a. 2021/2022

5. Program kształcenia od r.a. 2022/2023

6. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej 2022/2023

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej 2021/2022 - NIEAKTUALNE

7. Rekrutacja standardowa do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej 2021/2022

SZABLONY DOKUMENTÓW I INSTRUKCJE:

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do pobrania, wypełnienia i podpisu. Dokumenty są następnie dołączane w postaci skanów zapisanych do formatu pdf w odpowiednich systemach wskazanych niżej przez samego doktoranta.

 

Dokumenty rekutacyjne składane w II etapie rekrutacji w systemie eRekrutacja (rekrutacja.pg.edu.pl) i w wersji papierowej w Biurze Szkoły przez osoby zakwalifikowane przez MEiN do udziału w programie "Doktorat Wdrożeniowy"

eRekrutacja - instrukcja dla kandydata

 

Dokumenty związane z podjęciem kształcenia - składane zaraz po przyjęciu do szkoły w systemie moja.pg > Student > Dokumenty > eDokumenty oraz w wersji papierowej w Biurze Szkoły

Dokumenty związane z kształceniem - dokumenty dołączane w systemie moja.pg > Student > Dokumenty > eDokumenty w celu rozliczenie semestru/roku

Dokumenty związane z oceną śródokresową w połowie okresu kształcenia - dokumenty dołączane w systemie moja.pg > Student > Dokumenty > eDokumenty:

Dokumenty związane z wyjazdami doktorantów

szablon: Podanie o pokrycie kosztów wyjazdu

Procedura dot. wyjazdów dostępna jest pod adresem: https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/wyjazdy-doktorantow 

Podczas wpisywania wyjazdu (konferencji, szkolenia, warsztatów, stażu itp.) w systemie mojaPG w aplikacji "Wyjazdy"  należy podać dane identyfikujące wyjeżdżającego jako doktoranta szkoły tak, aby wyjazd był widoczny dla pracowników Szkoły Doktorskiej:
Stanowisko: Doktorant
Jednostka organizacyjna: Szkoła Doktorska Wdrożeniowa

 Instrukcja składania wniosku o „Podróż służbową/wyjazd zagraniczny" dostępna jest tutaj.

W celu ustawienia właściwego obiegu wniosku o wyjazd w aplikacji Wyjazdynależy kontaktować się z CUI bezpośrednio (helpdesk@pg.edu.pl) i dostarczyć niżej wskazane dane, które powinny znaleźć się w podaniu i w systemie moja.pg (imiona i nazwiska osób właściwych dla danego wyjazdu):

  • Dysponentem środków jest promotor / kierownik katedry promotora / dziekan / lub dyrektor szkoły doktorskiej wdrożeniowej  (w zależności od sytuacji)
  • Przełożonym osoby wyjeżdżającej  jest promotor
  • Zatwierdzającym wyjazd jest zastępca dyrektora szkoły doktorskiej (prof. Justyna Łuczak)
  • Zatwierdzenia formalno-rachunkowego dokonuje pracownik administracji centralnej lub wydziału (w korelacji z dysponentem środków)
  • Zatwierdzenia merytorycznego dokonuje promotor.

Instrukcje korzystania z systemu moja.pg (moja.pg.edu.pl)  w zakresie aplikacji eStudent - ponieważ aplikacja ta jest współdzielona przez studentów i doktorantów opis jej funkcjonalności opisany jest w 2 instrukcjach:

Instrukcja korzystania z eDokumentów