Doktorat Wdrożeniowy

szczegółowe informacje

Program

Doktoratów Wdrożeniowych

Możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych została określona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2017. Głównym założeniem tego programu jest ułatwienie rozpoczęcia współpracy firm i uczelni w zakresie realizacji badań skupionych wokół problemu wskazanego przez firmę.

Firma wskazuje istotny dla niej problem technologiczny, który będzie przedmiotem badań prowadzonych przez Doktoranta i nadzorowanych przez wybranego Promotora. Doktorantem jest pracownik Firmy zgłaszającej problem badawczy.

Czas przeznaczony na realizację badań został określony na 4 lata. W tym czasie Doktorant zobowiązany jest dokumentować realizowane badania i uzyskiwane rezultaty oraz konsultować je ze swoim Promotorem. Na koniec procesu Doktorant składa rozprawę doktorską lub podsumowanie cyklu międzynarodowych publikacji w recenzowanych czasopismach.

Stopień naukowy doktora uzyskany w wyniku realizacji doktoratu wdrożeniowego jest identyczny ze stopniem uzyskiwanym przez słuchaczy studium doktoranckiego.

Image description
Skorzystaj z możliwości jakie oferuje WSPÓŁPRACA z wiodącą Politechniką w Polsce.

Wsparcie R&D

Przystępując do programu Doktorat Wdrożeniowy możesz uzyskać dla swojej Firmy merytoryczne wsparcie naukowców PG.

Rejestracja do programu

Proces rejestracji i zakwalifikowania się do programu wymaga złożenia odpowiednich dokumentów i przejścia procesu oceny merytorycznej zgłoszonych problemów badawczych i potencjału wdrożeniowego Firmy.

 • Ocena potencjału wdrożeniowego
 • Analiza istniejących rozwiązań
 • Ocena potencjału wdrożeniowego
 • Ocena merytoryczna kandydatów
 • Wskazanie potencjalnych problemów

Realizacja

Po zakwalifikowaniu się do programu Doktorat Wdrożeniowy kandydat uzyskuje status Doktoranta i staje się członkiem wspólnoty akademickiej przez okres 4 lat. W tym czasie może on korzystać z zasobów dostępnych na Politechnice Gdańskiej.

 • Konsultacje merytoryczne
 • Ocena utworzonych modeli
 • Uwagi do utworzonych prototypów
 • Dostęp do specjalistycznych laboratoriów
 • Publikowanie w międzynarodowych czasopismach
 • Udział w specjalistycznych konferencjach

Wdrożenie

Celem Doktoratu Wdrożeniowego jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą Firmie uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną. Badania prowadzone w ramach prac nad rozprawą doktorską zostały zweryfikowane przez zespół ekspertów, a ewentualne uwagi mogą być pomocne podczas wdrażania rezultatów.

 • Wsparcie w planowaniu wdrożenia
 • Analizy i konsultacje
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Przewodnik

Proces uzyskania doktoratu w Szkole Doktoratów Wdrożeniwoych.

Czy chciałbyś

zwiększyć innowacyjność swojego zespołu?